shopup.com

ดูบทความเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย การรับเหมาถมดิน

เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย การรับเหมาถมดิน

คุณนิดา "Nida Prapasrianan" ได้โพสต์ไปในไทม์ไลน์ “สุเทพ พงษ์พิทักษ์” เมือ 15 ตุลาคม 2556 ว่า

เรียน อาจารย์สุเทพ
ขอสอบถามเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ดิฉันรับงานถมดินโดยมีรายละเอียดในเอกสารเสนอรายละเอียดและราคาดังนี้ค่ะ
1. ราคาดินเป็นปริมาณราคาสำหรับคิวหลวมคิดราคาดินตามพื้นที่ดินเป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท
2. ราคาจ้างบดอัด 4 ชั้นบดด้วยรถบดราคาค่าจ้างบดอัด 280,000.00 บาท
ตามที่ตกตลงกันไว้กับผู้ว่าจ้างให้หักภาษีณที่จ่ายข้อ 2 ไว้ 3 เปอร์เซ็นต์ แต่พองานเสร็จจะรับเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักทั้งหมด 3 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้มาตรา 40 (8) เป็นข้อบังคับ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบข้อบังคับกฏหมายภาษีณที่จ่ายให้เข้าใจด้วยคะ และดิฉันควรจะแยกใบรับเงินเป็น 2 ใบใช่หรือไม่ค่ะ
ขอขอบพระคุณค่ะ
นิดา / ผู้ติดตามอาจารย์เรื่องภาษีค่ะ


เรียน คุณนิดา 
การรับจ้างถมดิน ในเบื้องต้น ถือเป็นการให้บริการจ้างทำของที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน เช่นเดียวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญามีความมุ่งหมายที่จะทำสัญญาขายดินอันเป็น "สินค้า" ตามนัยมาตรา 77/1 (9) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และชอบที่จะแยกค่าบริการบดอัดต่างหากจากราคาสินค้า คือ "ดิน" ในทำนองเดียวกับการขายเสาเข็มตอก โดยมีการให้บริการตอกให้ด้วย 
“บริษัทขายเสาเข็ม พร้อมทั้งให้บริการตอกเสาเข็ม โดยได้แยกราคาสินค้า และค่าบริการออกจากกัน ดังนั้น เฉพาะค่าบริการ ที่แยกออกจากราคาสินค้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ จึงอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528… (หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.2407 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537)”

กรณี แยกค่าบริการต่างหากจากราคาสินค้า ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าบริการ ไม่ว่าจะแยกค่าบริการในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันหรือคนละฉบับก็ตาม 
เลขที่หนังสือ กค 0706/3076 วันที่ 29 มีนาคม 2547 
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการ 
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เตรส มาตรา 77/1 (8) 

ข้อหารือ : 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก และบริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับหลังคาเช่นฉนวนกันความร้อน ห้างฯ ได้ขายสินค้าแผ่นหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้งหลังคาให้กับผู้ซื้อ ห้างฯ ขอหารือว่า 
1. การประกอบกิจการของห้างฯ ตามกรณีดังกล่าว จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ และหากจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะหักจากยอดราคาสินค้าและค่าติดตั้งรวมกัน หรือจะต้องถูกหักเฉพาะค่าติดตั้งอย่างเดียว 
2. กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีรวมราคาสินค้าและค่าติดตั้งในเอกสารฉบับเดียวกันแต่แยกรายการ หรือออกใบกำกับภาษีแยกเป็น 2 ฉบับ คือ ราคาสินค้า 1 ฉบับ และค่าติดตั้งอีก 1 ฉบับ จะ ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร 

แนววินิจฉัย : 
การขายแผ่นหลังคาเหล็กพร้อมบริการติดตั้งหลังคาโดยผู้ขายออกใบกำกับภาษีราคา ค่าแผ่นหลังคาเหล็กและค่าบริการติดตั้งหลังคารวมเป็นราคาเดียวกัน ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 
77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 สำหรับกรณีผู้ขายออกใบกำกับภาษีราคาค่าแผ่นหลังคาเหล็กและค่าบริการติดตั้ง หลังคาแยกออกจากกัน ไม่ว่าจะแยกรายการในเอกสารฉบับเดียวกัน หรือแยกออกเป็นเอกสารคนละฉบับกัน เฉพาะค่าบริการติดตั้งหลังคาอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
เลขตู้ : 67/32879


ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
กรณีทำ "สัญญาขายดิน" 
1. หากไม่แยกค่าตินและค่าถมหรือบดอัด ออกต่างหากจากกัน ก็ถือเป็นการขายทั้งจำนวน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นทันทีที่ได้มีการส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
2. หากแยกค่าบดอัดออกจากค่าดิน ไม่ว่าจะแยกรายการในเอกสารฉบับเดียวกัน หรือแยกออกเป็นเอกสารคนละฉบับกัน เฉพาะค่าบริการติดตั้งหลังคาอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และต้องปิดอากรแสตมป์ในส่วนของมูลค่าจ้างบดอัด โดยถือเป็นการจ้างทำของนั้นด้วย

กรณีทำสัญญา "รับจ้างถมดิน" 
ไม่ว่าจะแยกค่าดินและค่าบดอัดออกจากกันหรือไม่ ถือเป็นการให้บริการ อยู่ในบังคับตที่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ทั้งจำนวน และต้องปิดอากรแสตมป์เต็มมูลค่าตามสัญญานั้นด้วยที่มา สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

13 กันยายน 2563

ผู้ชม 19738 ครั้ง

Engine by shopup.com